Algemene voorwaarden

Kies nu voor het Nummer 1 WordPress onderhoudspakket

Voortaan altijd en zorgeloos een veilige, stabiele en snelle website.

Artikel 1. Algemeen & toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen wponderhoudspakket.nl, onderdeel van Bora Bora Media, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Gebruiker gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Gebruiker verrichtte handelingen.
 8. Door ondertekening van een overeenkomst met Gebruiker verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden Gebruiker en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
 9. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 10. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 11. Gebruiker behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 2. Procedure

 1. De Opdrachtgever zorgt voor alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft beheerderstoegang tot de website en FTP + database gegevens.
 2. Op het moment dat alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, zal er begonnen worden met de uitvoering van het onderhoud.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen; wijziging/beeïndiging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Gebruiker zal het onderhoud naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Gebruiker is gerechtigd het onderhoud in verschillende fasen en naar eigen inzicht uit te voeren.
 4. Opdrachtgever kan te allen tijde het onderhoudspakket stoppen of wijzigen.
 5. De onderhoudspakketten kunnen per maand worden opgezegd. Na opzegging zal Gebruiker de lopende maand het onderhoud nog uitvoeren en zal Opdrachtgever de laatste factuur voldoen. Per 1e van de volgende maand zal het onderhoud direct gestopt worden.
 6. De prijzen voor het maandelijkse onderhoud zullen nooit zonder kennisgeving gewijzigd worden. Wanneer de prijzen gewijzigd worden zal Opdrachtgever hier eerst per mail van op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever kan er dan voor kiezen om het onderhoud te stoppen of voor het nieuwe bedrag het onderhoud te blijven laten uitvoeren door Gebruiker.

Artikel 4. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen, betalingen en facturatie.

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren, wanneer opdrachtgever hiervoor een machtiging heeft afgegeven.
 2. Indien Gebruiker na 14 dagen niet heeft betaald wordt Gebruiker hieraan herinnert middels een e-mail en wordt de factuur nogmaals meegezonden. Gebruiker heeft vervolgens nog eens 10 dagen om te betalen. Wanneer betaling opnieuw uitblijft, krijgt opdrachtgever nogmaals een laatste herinnering en heeft dan als laatste mogelijkheid binnen 5 dagen de factuur te voldoen. Wanneer de opdrachtgever opnieuw verzuimd te betalen zal Opdrachtgever in gebreke worden gesteld en zal de factuur uit handen worden gegeven.
 3. Gebruiker maakt gebruik van een geautomatiseerd facturatiesysteem, waarbij de herinneringen automatisch worden verzonden. Ook zal de factuur automatisch uit handen worden gegeven aan een incassobureau wanneer na de 3e herinnering de factuur nog steeds niet is voldaan.
 4. Opdrachtgever heeft de keuze om de factuur te voldoen via zelf overmaken, iDeal, PayPal of automatische incasso.
 5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan online incassobureau Payt, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 6. Uitbreidingen en aanpassingswerkzaamheden zullen tegen het geldende uurtarief van € 55,- in rekening worden gebracht. Uitbreidingen zullen te allen tijde vooraf besproken en bevestigd worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken op schadevergoeding.
 5. Ondanks het feit dat Gebruiker alle mogelijke middelen inzet om schade, in welke vorm dan ook, te voorkomen, kan het voorkomen dat een website tijdelijk minder goed functioneert of niet bereikbaar is. Gebruiker is niet aansprakelijk voor hier uit voortkomende schade, van welke aard ook, ontstaan door Gebruiker.
 6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.
 9. Gebruiker is op geen enkele wijze verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor zowel de tekstuele inhoud als de gebruikte afbeeldingen van de website wanneer deze is overgedragen aan de Gebruiker.

Artikel 7. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Op onze website gebruiken we cookies.
Ga je hiermee akkoord? Voor meer info, lees onze
privacyverklaring.
Ik ga akkoord
Meer info
Op onze website gebruiken we cookies. Ga je hiermee akkoord? Voor meer info, lees onze privacyverklaring.
Meer info
Ik ga akkoord